Gatsby DatoCMS Starter

gatsby new site https://github.com/brohlson/gatsby-datocms-starter
It's 2020 - Source